اگر دلت گرفته به این شماره زنگ بزن ! - منتظران ظهور