گفتند درباره ی تو عاشقانه ننویسیم حیف است - منتظران ظهور