نشانه های برتری شب نیمه شعبان بر دیگر شبها - منتظران ظهور