چگونگی ولادت امام عصر، در عصر خفقان و تهدید - منتظران ظهور