عصر ظهور ، برداشتهای غلط و تحریفات آن - منتظران ظهور