آیا شناخت شناسنامه ای و تاریخی از امام کافیست؟ - منتظران ظهور