مرا در شب غسل بده و کفن کن! آسمانی ها بر گرد خورشید - منتظران ظهور