مانیفست حقوق بشر در مکتوبات پیامبر رحمت - منتظران ظهور